ΟΔΗΓΙΑ 92/43 Ε.Ο.Κ. (NATURA 2000)

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Natura 2000 (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.)
196 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠΕ)
52 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
Η Οδηγία 79/409
Η Οδηγία 92/43
H υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 92/43 πραγματοποιήθηκε από τη χώρα μας το Μάιο του 1992 μέσα από την αναγκαιότητα που διαπιστώθηκε για την προστασία και διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, ώστε να μην οδηγηθούμε σε μια κατάσταση μη αναστρέψιμη λόγω των ανθρωπογενών επεμβάσεων.

Η οδηγία προβλέπει την ίδρυση ενός οικολογικού συνεκτικού δικτύου, διασφαλίζοντας τους χώρους που εμφανίζονται αυτοί οι τύποι οικοτόπων και αυτά τα απειλούμενα είδη.

Η εφαρμογή της οδηγίας ακολουθεί τρεις φάσεις. Στην Α΄ φάση (1992-1995) τα κράτη-μέλη απέγραψαν τους οικοτόπους και τα είδη που υπάρχουν στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας και προτείνουν κατάλογο περιοχών όπου απαντώνται οι συγκεκριμένοι τύποι οικοτόπων και ειδών. Παράλληλα στο διάστημα αυτό αξιολογούσαν σε εθνικό επίπεδο τους τόπους και τα είδη ως προς τη σημασία τους.

Στη Β΄ φάση (1995-1998) η επιτροπή της Ε.Ε. θα συνέτασσε έναν κατάλογο τόπων Κοινοτικής Σημασίας βάση της αξιολόγησης των περιοχών Κοινοτικής Σημασίας που περιλαμβάνονταν στους Εθνικούς καταλόγους σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας. Αξιοσημείωτο είναι το άρθρο 5 της οδηγίας που διαπιστώνει ότι εάν ένας τόπος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν έχει περιληφθεί στον Εθνικό κατάλογο, μπορούν να κινηθούν στη διαδικασία ένταξής του.

Αντίστοιχα, εάν οι τόποι με τύπους οικοτόπων και είδη προτεραιότητας αντιπροσωπεύουν περισσότερο του 5% του Εθνικού εδάφους τους, τα κράτη-μέλη μπορούν σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσουν ελαστικότερη εφαρμογή κριτηρίων.

Κατά τη διάρκεια της Γ΄ φάσης που διανύουμε και μέχρι τον Ιούλιο του 2004 τα κράτη-μέλη ορίζουν επίσημα τους τόπους Κοινοτικής Σημασίας ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Special Areas of Conservation) και καθορίζουν τις δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Το έργο εγκρίθηκε από της επιτροπές της Κοινότητα (Habitant 3-4/6/94 & Life 5-6/10/94) και εκτελέστηκε από το μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας μέσω του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τα τμήματα Βιολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πάτρας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. κατά 75% και κατά 25% από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το Υπουργείο Γεωργίας. Το ύψος της χρηματοδότησης ανήλθε σε 1.301.333 �. Συνολικά καταγράφηκαν 296 περιοχές βάση των κριτηρίων του παραρτήματος ΙΙΙ συνολικής έκτασης 30.000.000 στρ. (περιλαμβάνονται θαλάσσιες εκτάσεις, πάρκα και εσωτερικά ύδατα). Συνολικά το χερσαίο τμήμα μαζί με τα εσωτερικά ύδατα ανέρχεται σε ποσοστό 18,2% περίπου της συνολικής έκτασης της χώρας, δηλαδή 27.500.000 στρ.

Για την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά οι περιοχές ανέρχονται συνολικά σε 41.

Ο Εθνικός κατάλογος της χώρας μας μετά την τελική του διαμόρφωση περιλαμβάνει 245 περιοχές μεταξύ των οποίων 52 �Ζώνες Ειδικής Προστασίας� της ορνιθοπανίδας (79/409 Ε.Ο.Κ.)

  • 196 περιοχές του Εθνικού Καταλόγου, έκτασης 25.000.000 στρ., περιέχουν τύπους οικοτόπων και είδη προτεραιότητας (ποσοστό 11,9% της επικράτειας).
  • 31 περιοχές περιλαμβάνουν είδη φυτών και ζώων με μοναδική παρουσία στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η φιλοσοφία στην οποία στηρίζεται η οδηγία για την λήψη μέτρων στις �Ζώνες Ειδικής Διατήρησης�, όπου λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες. Στηρίζεται δηλαδή σε μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, όπου η προστασία διέρχεται μέσα από την διαχείριση και αντίστροφα.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί το μέγεθος του αριθμού και το είδος των δράσεων που είναι δυνατόν να απαγορευθούν, ήτοι η θήρα, η βοσκή, η αλιεία, οι αστικές ζώνες, η διαχείριση δασών, η αλλαγή των καλλιεργειών κ.λ.π.

Σχετικά με την θήρα η οδηγία όπως και η 71/409 δεν την θεωρούν ως ασυμβίβαστη χρήση. Επομένως θα το ανέφεραν ρητά και κατά συνέπεια θα το απαγόρευαν. Σε περιπτώσεις διατάραξης των ειδών θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση των παραμέτρων για το μέγεθος οχλήσεως, για κάθε τόπο του δικτύου. Στην Ελλάδα βέβαια των γρήγορών και εύκολων λύσεων, οι απαγορεύσεις κυνηγιού πέφτουν σαν βροχή εφόσον η διαχείριση και ανάπτυξη της πανίδας ενός οικοτόπου απαιτεί γνώσεις και δουλειά.

Κανένας δεν έχει αντίρρηση στην διαμόρφωση επιχειρησιακών προγραμμάτων, μέσω των κοινοτικών πλαισίων στήριξης με σκοπό την προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων μας, με προσανατολισμό όμως που έχει να κάνει με την διατήρηση και στήριξη των παραδοσιακών μορφών εκμετάλλευσης της υπαίθρου και των τόπων.

0
0
0
s2sdefault

 Επικοινωνία
ΈΔΡΑ: Πάτρα Δ. Γούναρη 9-11  Τ.Κ.:26221  Τ.Θ.: 3009 Τήλ: 2610-361671 / 72 FAX: 2610-346614 Email: info@gkop.gr

© 2016 Gkop. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search